« Reklāma | Home | Par makšķerēšanas not… »

Makšķernieki un valsts

Viens no LMSF biedriem B MRK atsūtīja nelielu rakstu, kurā izklāstīts biedrības viedoklis jautājumā par makšķernieku sadarbību ar valsts institūcijām. Arī citi LMSF biedri tiek aicināti izteikt savas domas par rakstā skartajiem jautājumiem.


Makšķerēšana vairumam cilvēku ir atpūta, vaļasprieks, attiecīgi nav nekāda stimula apvienoties biedrībās. Esošās biedrības pārsvarā apvieno cilvēkus ar mērķi risināt dažādus jautājumus, piemēram, uzņemties pienākumus, kurus pienācīgi nepilda valsts, veikt saimniecisko darbību vai iesaistīties dažādu finansējumu apguvē lai varētu realizēt iepriekš pieminēto vai piedalīties makšķerēšanas sportā. Aptaujājot vairākus makšķerniekus, lasot atsevišķas intervijas žurnālā Copes Lietas, makšķernieki atzīmē, ka paļaujas, uz to, ka valsts aizstāvēs viņu intereses. Ņemot vērā, ka makšķernieki ir vāji pārstāvēti no valsts puses būtu jāstimulē makšķernieku organizāciju veidošanos (tieši makšķernieku, nevis makšķernieku veidotas organizācijas, kuras mērķi sniedzas ārpus makšķerēšanas) un apvienošanos jumta organizācijā. Ja to nedara būtu jāņem vērā ikviena aktīva organizācija, kura izteikusi vēlmi piedalīties ar makšķerēšanu saistītu jautājumu risināšanā, jo neviena nepārstāv ievērojamu makšķernieku daļu.
Diemžēl valsts to nedara un tai ir savādāka nostāja šajā jautājumā. Tiek uzsvērts, ka makšķerniekiem būtu pašiem jāorganizējas, ignorējot to, ka pēdējos 20 gadu laikā nekāda plašā pašorganizēšanās nav notikusi. Uzstāts uz vienotu viedokli, kas esot jāpauž Jumta organizācijai, neskatoties uz to nav kvantitatīva pamata uz kā tādai veidoties un to, ka viena pastāvēja (pastāv), tikai risinot dažādus jautājumus attālinājusies no makšķernieku interešu aizstāvēšanas un tagad tas pats ir noticis ar otru.

Šādos apstākļos, neskatoties uz to, ka tika lūgts atjaunot Makšķernieku konsultatīvo padomi, kur jautājumus varētu risināt makšķernieki ievērojot vienprātības principu, tika izveidota Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome. Padomes darba vajadzībām izveidotas interešu grupas. Viena no tām ir makšķerēšanas (nevis makšķernieku, bet makšķerēšanas) interešu grupa, attiecīgi var pieteikties visi, kas saistīti ar makšķerēšanu un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Neskatoties uz to, šīs interešu grupas viedokli, pasniedz kā makšķernieku viedokli.

Padomi, kā galveno (vienīgo) padomdevēju, neskatoties uz to, ka tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs, ir izvēlējies Zivsaimniecības departaments. Departamenta nostāja: katrs var pieteikties Padomes interešu grupā (kur visu nosaka ar balsu vairākumu un balsu vairākumu tur nodrošinājusi viena biedrība, tāpat kā vēl vienā interešu grupā kas saistīta ar ūdeņu apsaimniekošanu un kontroli pārsvarā ar tiem pašiem biedriem), informācija ir pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā ( ja kāds to iedomājas apmeklēt un patstāvīgi pārbaudīt), Padomes sēdes ir atklātas (tiesa dalībniekiem, kuri nav padomē, nav nekādu balss tiesību un nav teikts, ka tiem ļaus izteikties) un, ja kādu neapmierina uz Padomes lēmumiem balstītais, pret to var iebilst sabiedriskajā apspriešanā, ko elektroniski organizē tajā pašā Zemkopības ministrijas mājas lapā (ja kāds to pamana).

Attiecīgi pēc fakta nekāda plaša makšķernieku organizāciju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā nav nodrošināta, jo to nav un no esošajām, ne visas izvēlējās pietiekties darbam padomes interešu grupā. Sekojoši jautājums - vai šāda interešu grupa var pieņemt makšķernieku interesēm atbilstošus lēmumus?

Ņemot vērā, ka vienas interešu grupas lēmumiem bija nepieļaut Padomes izveidotajā darba grupā piedalīties biedrībām, kuras nav padomes interešu grupu sastāvā, panāca padomes darba grupas nefunkcionēšanu, imitējot darba grupai līdzīgas aktivitātes pati izstrādāja priekšlikumus, pret kuriem sabiedriskā apspriešanā asi iebilda 55 privātpersonas un viena biedrība (MRK), starpministriju saskaņošanas procesā tika saņemti daudz iebildumu, ir pamats apšaubīt lēmumu atbilstību makšķernieku interesēm. Ar makšķernieku interešu neievērošanu nav domāts Makšķernieku radošā kluba (MRK) biedru intereses, bet to 55 personu no visiem individuālajiem makšķerniekiem, kuri saņēmās un iesniedza savus iebildumus, kā arī sašutumu publiskā telpā attiecībā par tiem pašiem jautājumiem.

Saprotams varētu pārmest MRK nevēlēšanos sadarboties. Nestāties interešu grupā bija kopsapulces lēmums, nevis valdes vai atsevišķu personu iegriba. Ņemot vērā, ka grupā var pietiekties jebkura organizācija, kura kaut attāli ir saistīta ar makšķerēšanu, lēmumus pieņem ar balstu vairākumu, principā tika dublēts tas, kas vienu reizi jau bija izveidots, precīzāk Makšķernieku organizāciju sadarbības padome, kuru arī veido organizācijas ar dažādiem mērķiem un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ņemot vērā, ka ar šīs organizācijas palīdzību MRK neizdevās aizstāvēt savu biedru intereses, nebija nekāda pamata paredzēt, ka situācija mainīsies, īpaši novērojot, ka vienas un tās pašas MOSP sastāvā esošās organizācijas nodrošināja MOSP balsu vairākumu divās interešu grupās.
Atzinīgi tika vērtēts Padomes lēmums izveidot Padomes darba grupu, jo tādas izveidi paredz Padomes nolikums un MRK pieteicās darbam darba grupā. Diemžēl MOSP šis sadarbības modelis nebija tīkams, pirmo darba grupas sēdi pārstāvis pameta, nākamo sēdi atcēla ar pamatojumu nepieciešams iepazīties ar priekšlikumiem un izvērtēt tos. Pēc tam MOSP panāca to, ka darba grupa klātienē vairs nesavācas. Protokolā skaidri norādīts, ka MOSP iebildis sadarbībai ar biedrībām, kuras nav interešu grupas sastāvā. Kā arī pati Padome, MRK lūgumu iesniegt MIG izstrādāto materiālu - priekšlikumu izvērtēšanu, atteica pamatojot, ka tas esot darba materiāls.
Pie šādiem apstākļiem MRK tika aicināts ņemt dalību darba grupā, ar noteikumiem, ka visu nosaka balsu vairākums, ņemot vērā, ka MRK interešu grupā balss tiesību nav, šāds piedāvājums nevar tikt uzskatīts par sadarbības piedāvājumu. Neskatoties uz to visu, ņemot vērā, ka bijām uzsākuši darbu pie Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikuma projekta izstrādes, uzskatījām par nepieciešamu sniegt savus iebildumus, priekšlikumus iesniedzām un uz sanāksmēm (uz kurām saņēmām oficiālu aicinājumu) ieradāmies.

Ja Padome turpmāk svarīgu jautājumu izlemšanai pakļausies interešu grupu spiedienam un uzdos tām izvērtēt citu organizāciju iesniegtos priekšlikumus, tā vietā lai tās izstrādātu savus priekšlikumus un tos kopā ar interesentiem izskatītu Padomes darba grupā, neredzu jēgu sekot Padomes darbam un kā sadarboties ar Padomi, jo jebkuru svarīgu informāciju var klasificēt kā padomes darba materiālu un liegt tam pieeju tiem, kas nav pārstāvēti padomē.

Savukārt Makšķerēšanas interešu grupa – MOSP precīzāk tās vadītājs patstāvīgi demonstrē atklātu nepatiku attiecībā uz tām organizācijām kas nav interešu grupas sastāvā, diskusijās neuzskata par vajadzīgu iesaistīties, uzskata ka citi esot ieradušies nodarboties ar populismu, šīm organizācijām nepiedāvā sapratīgu sadarbību, nievājoši izturas attiecībā uz citu organizāciju viedokli un paveikto, praktiski nodarbojas ar intelektuālo plaģiātismu, nav spējīgs organizēt priekšlikumu pienācīgu izskatīšanu, noraidījumus pamato ar vairākuma balsojumu, kā arī neredzu no viņa puses nekādu vēlmi veidot vidi, kurā makšķernieki varētu risināt aktuālos jautājumus vai spēju šādus jautājumus risināt pašam. Līdz ar to 13.08.2015 sanāksmē, kuru organizēja ZMZD, pēc kārtējā aicinājuma darboties MIG, pirms kura sanāksmē man tika veltīta virkne tukšu pārmetumu, paaugstinātā tonī, rupjā veidā viņam norādīju, ka ar viņa vadīto MIG sadarboties netaisos.

Es saprotu, ka šai personai ir nedalīts atbalsts no MOSP biedru puses, enerģisks cilvēks apveltīts ar darba spējām, tikai jautājums, kāds tad ir MOSP mērķis un kas ir sasniegts? Ja neskaita ar jebkādiem līdzekļiem apmierināt vadītāja ambīcijas. Kāds ir kopsavilkums panāktajam?

Nākotnē noteikti veiksmīgi tiks apgūti fondu līdzekļi, bet pārējās lietas? Priekšlikumi, ko izvērtēt nebūs, sadarbība ar LMA un MRK norisināsies saskaņošanas ar sabiedrību (ja kāds pamanīs) un starpministriju saskaņošanas, pēc iebildumu saņemšanas, līmenī. Līdz ar to makšķerniekiem svarīgi jautājumi netiks izskatīti, tiks pieņemti lēmumi, kas lielai sabiedrības daļai izraisīs sašutumu.

Vai arī pastāv aizdomas, ka persona, kas četrus gadus sadarbojas ar valsti, nav uzskatījis par vajadzīgu iepazīties ar likumdošanu un savus iebildumus vēstules formā sūta Valsts sekretāru sanāksmei (apzvanot daļu no valsts sekretāriem) var kaut ko rezultatīvu panākt?

Pie tam pats vēstules saturs, forma un apgalvotais … labāk vērtējiet paši, vēstule pieejama internetā.

Attiecīgi - velcēšanas ierobežošana, līdaku un zandartu loma samazināšana no 5 uz 3, būs ar MIG, MOSP un makšķerēšanas sportistu (kā vēstulē norādīts) parakstu apakšā. (pie tam bez pamatojuma, BIOR nesaskata izmaiņu lietderību, bet neiebilst saudzējošu normu ieviešanai) pret ko krasi iebilda sabiedrība, nelietderību atzina J.Birzaks, intervijā žurnālam Copes Lietas (2015.gada augusta numurs)

Tas viss nekādā mērā nerisina makšķerniekiem svarīgu jautājumu izskatīšanu un vēlamo izmaiņu panākšanu.

Papildus jāņem vērā tie brīnumi, kas notiek pašvaldībās. Ja ar 2016.gada 1.janvāri visi publiskie ūdeņi, bez finansējuma nonāk pašvaldību pārziņā, tad jautājums kādas dāvanas makšķerniekiem sagādās jaunie valdītāji? Daži uzskata, ka tas ir starts maksas makšķerēšanas ieviešanai un nekādi MK noteikumi nav vajadzīgi. Kurš un ar ko risinās šos jautājumus? MRK biedri šīs lietas var pārrunāt ar sevi, tikai tas neko nemaina, tāds pats rezultāts, ja tās pārrunātu ar MOSP vai ZMZD.

Kaspars Zvaigzne (MRK)

 
14. 08. 2015.

  Seko jaunumiem Facebooktwo comments

Zvaigzne Zvaigzne - 18-08-’15 10:37

Žēl, ka tērējāt savu laiku, kungam (Andrim Grīnbergam (Akmentiņš)) MOSP valdes loceklis, bijušais Makšķerēšanas interešu grupas ievēlētais Padomes loceklis,(kurš no amata atkāpās tā arī neko nesasniedzis), Ventspils makšķernieku klubs pārstāvis MOSP un MIG. Viņam šīs lietas ir labi zināmas, ne es vien esmu skaidrojis par interešu konfliktu kas rodas, ja jebkurš viedoklis skaitās makšķernieku viedoklis, nenodalot makšķerēšanu no ar makšķerēšanu saistītām lietām, īpaši tām, kur makšķernieki cenšas pildīt valsts funkcijas.

Par vēstuli un kas neatbilst makšķernieku interesēm.
Vēstulē tiek lūgts. Ierobežot velcēšanu, sabiedriskā apspriešanā iebildumus izteica 55 privātpersonas, ja neskaita MRK, MIG un URIG no sākuma līdz beigām cik cilvēku, neskaitot epizodisku dalību, piedalījās noteikumu izstrādē?(4-7).
Tajā pašā punktā ierakstītas atstarpes starp āķiem 12 cm, LMA vēlas ierobežot āķu lielumu, kā tas esot bijis CCCP, abi cīnīsies ar likumpārkāpējiem, tikmēr likumpārkāpēji visam pielāgojas, balansieru vietā spāres kāpurs, pielāgosies arī CM, cietīs tie, kas ne tādu mānekli būs iegādājušies veikalā. TIEŠĀM tie ir makšķernieki, kuriem šie punkti nepieciešami un kas gatavi uz jebkurām ambīcijām lai tos iestrādātu noteikumos?
Prasība pagarināt līdakām liegumu to paātrinot no 1.februāra līdz 30.aprīlim, kas papildināts ar ēsmas zivtiņas izmantošanas liegumu, šajā laika periodā, arī ir makšķernieku interesēs? Neiznārstos līdaka, kas noķerta 25.februārī, tāpat kā tā, kas 5.maijā, ja nav vēlēšanās diskriminēt konkrēti tos makšķerniekus kas makšķerē ziemas periodā liegums jānosaka proporcionāli, vienādu dienu skaitu uz abām pusēm, tas ir pagarinot liegumu par mēnesi, laiks būtu izsakāms 15.februāra līdz 15.maijam. Kas, kā norādīja MRK savā vēstulē BIOR, neko nedos. Ar ēsmas zivtiņu ķer asarus un zandartus, tad jāatgriežas ar spiningošanas aizliegšanas līdz 1.maijam ? Uz to, ka pieprasītā norma ir diskriminējoša attiecībā uz tiem kas makšķerē ziemā, starp citu arī norādīja BIOR.
Man nav saprotams kas četrus gadus iepriekš un kā vārdā uzsāka „krusta karus” attiecībā uz Zemūdens medniekiem. Godīgam makšķerniekam, godīgs zemūdens mednieks nevar būt traucēklis. Līdz ar to, kuri ir tie makšķernieki, kuru vārdā vēršas pret zemūdens medniekiem?
Kam tad MOSP kodekss , kurā rakstīts cienīt citus makšķerniekus un ūdeņu lietotājus – ja paši darbības par to neliecina?
Bez tā tiek uzturēta prasība samazināt lomu līdakām un zandartiem no 5 uz 3.gab, un izmēra maiņa dažām zivīm, par ko arī BIOR izteicies, ka tas neko nedos, pret ko tāpat iebilda 55 makšķernieki pret 4-7 vairuma balsojumā.
Kopumā, kā jau viena persona sabiedriskajā apriešanās izteicās (diemžēl nav tas gods pazīt), runāsim atklāti viss šis ir tikai vienas personas – Baloža personīgo ambīciju apmierināšana, kam varu tikai pievienoties. Īpaši, ka MOSP izmantotā argumentācija neiztur nekādu kritiku un ir viegli atspēkojama

akm akm - 17-08-’15 10:25

Un tā 4 gadus ilgusī 3 makšķernieku cīņa, lai pierādītu, ka citi 300 makšķernieki “nav īsti”, turpinās.
Piedodiet, ka daudz nekomentēšu, manuprāt, tās vienkārši ir alkas pēc uzmanības.

Iesaku tiešām pārlasīt vēstuli valsts sekretāriem. http://www.mosp.lv/blog/uncategorized/ve.. un precizēt, kas tajā ir pretrunā “makšķernieku interesēm”. Zvaigznes intereses piekasīties tomēr nav makšķernieku intereses.
Ja Latvijā ir piemēram 50/50 zivju saudzētāju un gaļinieku… tad vienojošais var būt tikai “saprātīgi apsaimniekoti ūdeņi”. Mēģinām definēt, kas tas ir, un kā to panākt.(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.