Latvijas klubu čempionāts karpu makšķerēšanā “Valle 2009”

Printēt

 

Nolikums.

1. Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Latvijas izlases komandas veidošana 2009.gada pasaules karpu makšķerēšanas čempionātam.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2009.gada 04.- 07. jūnijā, Aizkraukles rajona Vallē, atpūtas kompleksa “Makšķernieku Paradīze” dīķī.
Pulcēšanās vieta: Vallē – “Makšķernieku  paradīzes” bāzē.
Ierašanās 04.jūnijā ne vēlāk kā līdz 8:30, sacensību sākums 12:00
Sacensību norises ilgums: 72 stundas.
Sacensību organizētājs: Miervaldis Bērziņš m.t. +371 29174814, epasts:burtukalps@inbox.lv  Ārijs Ūdris  m.t. +371 29116736; (LMSF)

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās klubu komandas, kuru sastāvā ir trīs sportisti. Sacensības atļauts piedalīties sportistiem no 18 gadu vecuma.
Dalības maksa komandai 150.- Ls  Iepriekšēja pieteikšanās, vienlaicīgi pārskaitot dalības maksu uz bankas kontu DNB Nord LB Banka, konta Nr. LV88RIKO0001300185260, saņēmējs – Miervaldis Bērziņš, ar norādi - sacensību dalības maksa, līdz 20.05.2009. pie organizētāja.
Izmaiņas komandas sastāvā var pieteikt reģistrējoties sacensību vietā – 04.06.09 – līdz 9:00.
Sacensības notiks, ja pieteiksies ne mazāk kā 8 komandas, komandu skaits ir ierobežots – 14.

4. Vispārīgie noteikumi.
Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu. Katras komandas dalībnieku obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā). Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki. Gadījumā, ja līdz sacensību sākumam vai sportistu sagatavošanās laikā ir sācies negaiss, visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ir sācies sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas un makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no to sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja metereoloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.

5. Sacensību noteikumi.
Izloze.
Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori, piedaloties komandu pārstāvjiem, divos etapos:
1.etaps
– pēc reģistrēšanās saraksta komandas izlozē sektoru izlozes kārtību.
2.etaps
– komandas pirmās izlozes kārtībā izlozē sektora numurus.
Zivju svars un suga. Ieskaitītas tiek visu sugu karpas un baltie amūri, kuru svars ir 2000g un vairāk. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez bojājumu pazīmēm.
Sacensību sākums. Sacensību dalībniekiem ir atļauts:
1.Pēc izlozes komandas ieņem savu sektoru, telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem.
2.Katrai komandai telts un rīki ir jānovieto ne vairāk kā 3 m attālumā no sektoru apzīmējošās zīmes. Pārējos gadījumos – pēc saskaņošanas ar sacensību tiesnesi.
3.Visi transportlīdzekļi jānovieto teritorijas stāvlaukumā, automašīnām skaņas signalizācija ir izslēgta. Izņēmums ir tiesnešu un sacensību organizatoru transports.
4.Līdz sacensību startam ir atļauts: uzstādīt marķierus (tajā skaitā spīdošus) - ne vairāk kā 2 gabalus uz komandu, veikt piebarošanu – atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilus un peletes (kombinētā barība zivju barošanai), kuru diametrs nedrīkst būt lielāks par 40 mm. Piebarojumi uz kviešu un rudzu miltu bāzes ir aizliegti. Piebarojumi no neizmērcētiem un nevārītiem graudiem, izņemot konservētus, ir aizliegti.
5.Katrai komandai atļauts izmantot (makšķerēt) 4 makšķeres, karpu makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 3,9 m, katrai makšķerei drīkst būt viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (astru) palīdzību. Izmantot pītu auklu aizliegts. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir gruntsmakšķerēšana.
6.Atļauts izmantot mehāniskus pieķeršanās un elektroniskos pieķeršanās signalizatorus.
7.„Shock leader” (šoka līdera) pieļaujamais garums – līdz 10 m.
8. Šķīstošo PVA paku (šķīstošo paku) un Stringeru (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta.
9.Raķešbarotavu, kobru, kaķeņu, rokas katapultu izmantošana atļauta tikai dienas laikā no 6:00-18:00.
10.Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojuma ar svariņu sānu iemetieni ir aizliegti. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido iedomātas līnijas - sektora sānu malu turpinājums.
11.Komandai var būt klāt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā.
12.Komandai jābūt zivju uzglabāšanas maisam un paklājam. (4 maisi)
13.Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā.
14.Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas) jāveic tikai sava sektora robežās.
15.Sportisti sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam.
16.Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. Tikai tiesnesis drīkst ieiet savā pārziņā esošajos sektoros, norādījumus dalībniekam viņš var dot tikai mutiski.
17.Pēc sacensību beigām sportistiem savā sektorā ir jāsavāc visi atkritumi.

Zivju svēršana.
18.Svēršana notiek katru dienu laikā no 7.00 līdz 22.00. (1x - 2,5-3st.)
19.Svēršana ir veicama ar testētiem svariem.
20.Katra zivs ir jāsver organizatoru piešķirtā svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina. Visos sektoros jābūt viena veida svēršanas somām.
21.Dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu no ūdens un zivis tikai tiesneša klātbūtnē.
Zivis izņem un pārliek svēršanas somā viens no komandas dalībniekiem. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē.
22.Svēršanas laikā dalībniekam (un vienam no blakus sektora komandas dalībniekiem) ir jāatrodas blakus, lai kontrolētu procesu un parakstītu protokolu, kurā tiek fiksēts katra eksemplāra svars. Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti.
23.Zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtētas un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai.
24.Zivs netiek vērtēta arī gadījumā, ja tā netīšām ir noķerta nevis mutē, bet aizcirsta.


 

6. Vispārēji aizliegumi un ierobežojumi.
Aizliegts:
1. Makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas.
2. Ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti.
3. Izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu.
4. Mērķtiecīga zivju aizciršana.
5. Ieslēgt muziku, skaļi sarunāties un dziedāt.
6. Pamest sektoru bez tiesneša atļaujas.
7. Lietot spirtotus dzērienus un alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā.
8. Saņemt un nodot zivis.
9. Līdz sacensību beigām noņemt numuru no krūtīm vai arī mietiņu ar sektora numuru.
10.Izmantot radiovadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.

Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām un tās rezultāts netiek ieskaitīts.
Par citu šo noteikumu punktu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums, par atkārtotu brīdinājumu komanda tiek atstādināta no sacensībām.
Komandām, kuras ir atstādinātas no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaistas sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.


7. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas.
Augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru.
Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kuras lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst komanda ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru.
Uzvarētāja komandas dalībnieki tiek apbalvota ar čempionāta lielo kausu, zelta medaļām un balvām.
Komandu dalībnieki, kuri ieguvuši otro un trešo vietu, tiek apbalvoti ar attiecīgām medaļām un balvām.
Komanda , kura noķērusi lielāko zivi (lielāku par 7kg), saņem organizātoru dāvātu speciālbalvu.