LR 2009. gada čempionāts spiningošanā.

Printēt

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2009. gada labāko Latvijas sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2009. gadā četrās kārtās.
1.kārta - 23.05.2009. Liepājā, atbildīgais organizators LMK
2.kārta - 20.06.2009. Daugavā, atbildīgais organizators Kokneses pagasts
3.kārta - 25.07.2009. Ķīšezerā, atbildīgais organizators Normark Latvija SIA
4.kārta - 26.09.2009. vai 10.10.2009. Baltezerā, atbildīgais organizators MK Pasaule

Čempionāta organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija.
Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā, un atsevišķas ekipāžas.
Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim. Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā.
Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus.
Motoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Gadījumos, kad tiek izmantoti motori, un noteikumi to paredz, vismaz vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākās kārtās, jāpiesaka pirms pirmās kārtas (visu četru kārtu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja kārtā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.

Komandām, piesakoties katrā kārtā, jāiemaksā dalības naudu, izejot no aprēķina 60 Ls par katras komandas startu vienā kārtā. Atsevišķām ekipāžām dalības nauda ir 30 Ls par vienu kārtu. Dalības maksa komandai par līdzdalību visās kārtās ir 240 Ls, atsevišķām ekipāžām - 120 Ls. To var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, SEB Latvijas Unibanka.
Komandas un ekipāžas, kuras pārstāv klubus, kuri ir LMSF sastāvā, dalības naudu maksā 50% apjomā.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 01.05.2009. pa telefonu: 29-517507, vai e-pasta adresi jst@fishing.lv saskaņojot dalības maksas apmaksu.
Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām ekipāžu sastāvā jānosūta LMSF pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgās kārtas sākuma.
Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķās kārtās, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne vēlāk kā 7 dienas pirms kārtas sākuma.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas desmit lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Asarus vērtējot, katrai zivij tiek piemērota formula P=(1,2L)2
Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Pēc reģistrācijas  zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas. 
Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu.
Sacensību ilgums katrā kārtā (tīrais sacensību laiks) - 6 stundas. Sākuma laiku atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta.
Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā kārtā un četru kārtu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai četru kārtu kopvērtējumā.
Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo reģistrēto zivju garumu summu.

6. Apbalvošana.
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar ceļojošiem kausiem un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām. Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas, kuras katrā kārtā kā arī kopvērtējumā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām. Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei.

PIEZĪME.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas.
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

Apstiprināts 24.03.2009. LMSF valdes sēdē.