jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada čempionāts spiningošanā no krasta

Nolikums

Sacensību mērķis.

Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. Licenzētās makšķerēšanas, kā upes apsaimniekošanas veida popularizēšana. 2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no krasta.

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trīs posmos.
1.posms – 30.04.-1.05.2016 Pededzē, Silinieku dzirnavas.
2.posms – 02.-03.07.2016 Vaidavas upe
3.posms - 10.-11.09.2016 Ogres upe

Čempionāta organizators – LMSF, SIA Gold Fish, atbildīgais organizators Igors Fiļippovs , tel.29331185 Atbalstītāji: Biedrība “FARIO”, JIG.LV,SIA "L Baits", SIA”Gold Fishing’’,SIA SALMO, Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš (LMSF) tel.29249144

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 4 dalībnieki. Pieteikties var arī individuāli dalībnieki. Ja komandas būs nepilnas – dalībnieki tiks apvienoti komandās pirms sacensību pirmā posma. Katram dalībniekam līdzi jābūt 1 tiesnesim (vecākam par 14 gadiem). Tiesnešus sacensību galvenais tiesnesis sadalīs starp dalībniekiem tā, lai katram dalībniekam būtu savs tiesnesis, Atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei.

Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus. Katram dalībniekam jābūt līdzi uztveramajam tīkliņam un standziņām zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu ar pirmo posmu. Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa 240 eiro par katru posmu. (Individuāliem dalībniekiem, kas piedalās LČ, dalības maksa 60 eur) Apmaksu var veikt parskaitot uz LMSF kontu.
Naktsmājas jānodrošina pašiem, ir telšu vietas. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 15.04.2016. pa telefonu +371 29331185 vai e-pasta adresi manufaktura@inbox.lv saskaņojot dalības maksas apmaksu.

Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām komandu sastāvā jānosūta pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgās kārtas sākuma. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķās kārtās, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne vēlāk kā 7 dienas pirms kārtas sākuma.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Katras zonas vidū ir ir ierīkota starta vieta Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, uz starta vietu, līdzi var ņemt divus spiningus. Ar vienu makšķerē, otrs novietots startā vietā. Vizuļu āķiem jābūt bez atskabargām vai ar pielocītām atskabargām vai novīlētām ( tiesneši pārbauda iedurot pārbaudāmo āķi drēbē). Vizuļos nedrīkst izmantot dabīgus materiālus - spalvas vai to imitācijas, vizuļu āķiem jābūt nedekorētiem, ja lieto džigu, atļauta arī džiga galvas kustīga sasaiste ar āķi. Džigā nedrīkst lietot sauszemes kukaiņu vai to kāpuru imitācijas.

Ja sportists izmanto āķus ar atskabargām, sportists tiek diskvalificēts.

Sportisti laikā, kuru noteicis galvenais tiesnesis, nedrīkst atrasties ar spiningiem pie upes posmā, kurā notiek sacensības.

Atļauts lietot spininga kātus, kuru garums nepārsniedz 2,7 metrus.

Zivs skaitās noķerta, ja viens no vizuļa āķiem tai ieķēries mutē, tā tiek ieskaitīta arī gadījumā, ja atbrīvojas no āķa uztveramajā tīkliņā. Ja atbrīvošanas laikā sāk tecēt asinis un āķis nav izņemams, zivs jāatlaiž ar visu mānekli. Visas noķertās zivis ir saudzīgi jāatlaiž atpakaļ ūdenstilpē.

Ieskaitē tiek vērtētas visas plesīgas zivis.

Par katru noķerto zivi dalībnieks saņem no tiesneša žetonu, beidzoties posmam dalībnieks apstiprina savu noķerto zivju skaitu parakstoties rezultātu lapā, kura atrodas pie tiesneša. Ar parakstu apstiprina arī kopējo rezultātu posma un kārtas beigās.

Nesportiskas rīcības gadījumā (piemŗam, ja dalībnieks atdod savu vietu citam daībniekam pēc savstarpējas vienošanās) abi dalībnieki tiek diskvalificēti un viņu rezultāti anulēti.

Skatītāji un sportistu palīgi sacensību laikā nedrīkst atrasties pārāk tuvu sportistam un traucēt sportistus (skaļi sarunāties, klaigāt, runāt ar sportistu)

Sacensības notiek 2 dienas. Katrā posmā sacensības risinās 3 stundas, šis laiks tiek sadalīts četrās 45 minūšu garās kārtās, starp kurām ir 10 minūšu pārtraukumi. Dalībnieku starta kārtību zonās katrā kārtā nosaka datora veikta izloze. Savus starta numurus dalībnieks uzzina pirms attiecīgās kārtas sākuma, savukārt komandas dalībnieku izvietojumu pa sektoriem izlozē pārstāvju sanāksmē divas stundas pirms sacensību sākumu.

Ūdenstilpe sacensību rajonā tiek sadalīta 4 zonās(zona A,zona B,zona C,zona D), savukārt, zonas tiek sadalītas starta sektoros, kuru skaits ir divas reizes lielāks nekā dalībnieku skaits zonā. Sākoties sacensībām un pēc katra pārtraukuma spiningotāji ieņem vietas sektoros saskaņā ar konkrētās kārtas izlozi.

Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Neskaidrību gadījumā jāvēršas pie zonas galvenā tiesneša.

Sportistiem atļauts izmantot rācijas un citus sakaru līdzekļus

Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts atšķirīgs sākuma laiks un sacensību ilgums. Protesti kopā ar drošības naudu 30 eiro apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Uzvarētāju noteikšana.

Uzvarētāja komanda un uzvarētāji individuālā vērtējumā tiek noteikti summējot trijos posmos iegūtās vietas. Kopvērtējumā netiek vērtēta komanda, kura piedalījusies tikai vienā no posmiem. Augstāko vietu iegūst dalībnieks vai komanda ar mazāko visos posmos iegūto vietu summu. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir dalībniekam (komandai) ar lielāko kopīgo reģistrēto zivju skaitu.

Ja čempionātā piedalās ārzemju komandas, tās tiek iekļautas kopvertējumā un var pretendēt uz čempionāta godalgotām vietām un balvām, taču nepiedalās sacensībā par Latvijas čempiona nosaukumu.

Apbalvošana.

Komandas un individuālie sportisti, kas pārstāv LMSF biedrus un ir izcīnījušai pirmo vietu, iegūst Latvijas čempiona nosaukumu un tiek apbalvoti ar čempionu medaļām un kausiem, 2. un 3. vietas ieguvēji - ar attiecīgiem kausiem un medaļām.

Atsevišķu posmu uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām un balvām.

PIEZĪME.Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

 

 

LMSF valde 29.03.2016.

top