jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada zemledus makšķerēšanas čempionāta
nolikums

 

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
Noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
Veikt kandidātu atlasi Latvijas izlasei līdzdalībai 2016. gada pasaules čempionātā.

 

Vieta un laiks
Latvijas čempionāta organizators - Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Čempionāta galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš (Rīga), mob. tel. 29249144.

Čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtās. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs stundas. Katra kārta notiek jaunos sektoros.

  • 1.posms notiek 23.un 24.janvārī Balvu ezerā, Balvu pilsētas teritorijā, organizētājs - LIARPS ar Balvu pilsētas atbalstu.
  • 2.posms - 05.un 06.februārī Limbažu Lielezerā, Limbažu pilsētas teritorijā vai Mazajā Baltezerā (atkarīgs no ledus stāvokļa), organizētājs - LMSF un Limbažu makšķernieku klubs ar Limbažu pilsētas atbalstu.
  • 3.posms - 05.un 06.martā Limbažu Lielezerā, Limbažu pilsētas teritorijā (vai M.Baltezerā, Ādažu novadā) posma organizētājs – LMSF un Limbažu makšķernieku klubs ar Limbažu pilsētas atbalstu.

Sestdiena – sacensību pirmā diena. Pulcēšanās, reģistrācija un izloze sacensību vietā - 8:30 līdz 9:00 Sacensību atklāšana – 9:10 Starts - 10:00 Finišs – 13:00

Svētdiena – sacensību otrā diena. Izloze – 8:30-9:00 Starts – 9:30 Finišs – 12:30 Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju apbalvošana – 14:30 -15:00

Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta un laiks var tikt mainīti. Par to ne vēlāk kā piecas dienas pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies. Visa informācija par sacensību vietu, piebraukšanu, naktsmītnēm u.t.t. tiek publiskota internetā LMSF mājas lapā ne vēlāk kā 14 dienas pirms sacensībām.

 

Sacensību dalībnieki
Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots, piedalās komandas, kuru sastāvā startē 5 sportisti. Komandas pārstāvis, treneris, pieci dalībnieki un viens rezervists kā arī kontakta e-pasta adrese jāpiesaka LMSF sekretariātā: īsziņas formā pa telefonu 29224086 vai vēstules formā pa e-pastu normunds@salmo.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, vienlaicīgi iemaksājot dalības maksu, komandas, kuras nebūs iemaksājušas dalības naudu par konkrēto sacensību posmu, pie izlozes netiks pielaistas.

Komandām, kuras vēlas startēt visos posmos, reizē ar dalībnieku pieteikumu bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms 1.kārtas sākuma jānomaksā dalības maksa par līdzdalību visos posmos 210 EUR apmērā, ko var iemaksāt bankas kontā. Saņēmējs LMSF(Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Par līdzdalību vienā posmā dalības maksa ir 70 EUR. Iemaksājot dalības naudu, komanda automātiski samaksā LMSF biedra naudu (30 EUR) par 2016.gadu un tās dalībnieki var pretendēt uz vietu valsts izlases sastāvā.

Par komandas sastāva maiņu jāpaziņo pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas treneris arī var aizvietot kādu sportistu.

 

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem. Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50 cm no āliņģa, vienas komandas sportistiem jābūt vienādiem karodziņiem, uz kuriem būtu salasāms komandas nosaukums. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus (izņemot rezerves makšķerīšu konteineru – kasti vai spainīti un vertikāli ieurbtu urbi) sacensību zonā drīkst tikai sportista aizņemtā āliņģa tiešā tuvumā (līdz 1 metram), uz ledus atstāts rezerves makšķerīšu konteiners nepilda karodziņa funkcijas. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un, neizejot no sacensību sektora, nodod tiesnesim.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

 

Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot visu 6 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus, atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās. Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības naudu 30 EUR apjomā.

 

Uzvarētāju apbalvošana
Labāko komandu apbalvo ar Latvijas čempionu kausu, tās dalībniekus, ieskaitot rezervistu un pārstāvi - ar medaļām, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas un to dalībniekus apbalvo ar attiecīgām medaļām.

Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latvijas 2016. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

 

 

LMSF valde 10.12.2015.

top