jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada čempionāts mušiņmakšķerēšanā

Nolikums

Mērķis

Popularizēt mušiņmakšķerēšanas sportu Latvijā.
Paaugstināt Latvijas mušiņmakšķernieku meistarības līmeni.
Noteikt kandidātus Latvijas izlases komandai mušiņmakšķerēšanā.

Sacensību vadība un informācija

Sacensību organizators – LMSF, atbildīgais organizators - biedrība „Flyfishingteam.lv” (turpmāk- Biedrība).
Atbildīgā persona - Mārtiņš Plešs, martins.plesh@gmail.com, tālrunis: +37126390549 .
Sacensības vada tiesnešu kolēģija, galvenais tiesnesis Jānis Kalniņš, biedrība “Flyfishingteam.lv”.
Oficiālā informācija par sacensībām, nolikumu un rezultātiem tiek publicēta LMSF mājas lapā www.fishing.lv.
Papildinājumi, skaidrojumi, kartes, citas ziņas, sacensību apskats, rezultāti, kā arī cita operatīvā informācija tiks publicēta arī www.flyfishingteam.lv.

Sacensību posmi

Sacensības notiek trijos posmos:
Makšķerēšana upē no krasta, Pededzē, Alūksne, 6.-8.maijs.
Makšķerēšana ezerā no laivas, Engures ezerā, 30.-31.jūlijs, apvienots ar mušiņmakšķerēšanas festivālu “Flygangsta Party”.
Makšķerēšana upē no krasta, Gaujas baseinā, Līgatne, 2.-3.septembris.

Programma

Katram sacensību posmam detalizēta programma tiek publicēta biedrības “Flyfishingteam.lv” mājas lapā www.flyfishingteam.lv divas nedēļas pirms sacensību sākuma.

Dalībnieki

Sacensību dalībnieks var būt jebkurš makšķernieks, kas ir dalībnieks kādā no LMSF reģistrētiem makšķerēšanas klubiem vai organizācijām, un, kuram, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem, ir nepieciešama un derīga Latvijas makšķerēšanas karte, kura pēc pieprasījuma ir jāuzrāda izlozes brīdī, un, kas ir sasniedzis 16 gadu vecumu.

Sportisti no citām valstīm var piedalīties sacensībās, atsevišķi piesakoties pie sacensību organizatoriem. To skaits ir ierobežots un atkarīgs no sacensībām reģistrēto Latvijas sportistu skaita, viņi nepiedalās sacensībā par Latvijas čempiona titulu, bet piedalās kopējā sacensību ieskaitē.

Sacensībās tiek pielaisti tikai dalībnieki, kas veikuši iepriekšēju reģistrāciju. Dalībnieku skaits ir limitēts līdz 40 dalībniekiem, informācija par reģistrāciju tiek publiskota biedrības mājas lapā. Ja interesentu skaits ir lielāks par 40, pretendentus, kuri nomaksājuši dalības naudu, bet nav iekļauti pamatsarakstā, pēc viņu vēlmes var reģistrēt gaidīšanas sarakstā.

Reģistrēties var tikai komandas, kuras sastāvā ir 2 dalībnieki. Ja komanda ierodas sacensībās nepilnā sastāvā, tā pie starta netiek pielaista. Individuāla reģistrācijas nav iespējama. Visi dalībnieki piedalās sacensību individuālajā un komandu ieskaitē. Sportists čempionāta laikā drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.

Katram sportistam, kurš reģistrējas sacensībām, ir jānodrošina viena zonas kontroliera līdzdalība (ja organizatori konkrētajam posmam nav norādījuši citādi). Ja kontrolieris neierodas paredzētajā zonā, dalībnieks netiek sacensībās pielaists. Tā vārds, uzvārds un kontaktinformācija ir jānorāda sacensību reģistrācijas anketā. Zonas kontrolieriem ir jābūt vismaz 16 gadus veciem, jābūt pieredzei makšķerēšanā un jāatpazīst zivju sugas.

Sacensību dalībniekiem sacensībām ir jāreģistrējas katram posmam ne vēlāk kā 5 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, aizsūtot elektroniskā formā reģistrācijas anketu atbildīgajam organizatoram. Reģistrācijas anketu skatīt Biedrības mājas lapā.

Dalības maksa, ja komanda piedalās tikai vienā posmā ir EUR 75.00, katrā nākamajā posmā tā ir EUR 50.00. Dalības maksā ir iekļauta arī LMSF biedra nauda par 2016.gadu EUR 30.00 apjomā, dalības maksa jāapmaksā vienlaicīgi ar reģistrāciju, ieskaitot to Biedrības norēķinu kontā.

Biedrības rekvizīti: „Flyfishingteam.lv”, reģistrācijas numurs: 40008233463, adrese: Alsungas iela 7-4, Rīga, LV-1004, banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, Konts: LV79NDEA0000084379236

Sacensību tiesneši un kontrolieri

Sacensības kontrolē sacensību galvenais tiesnesis, sektora tiesneši un zonu kontrolieri.
Zonas kontrolieris nedrīkst būt no komandas, kuras dalībnieku jākontrolē zonā. Ja šāda situācija izveidojas izlozes rezultātā, sektora tiesnesis veic izmaiņas zonu kontrolieru izkārtojumā.
Zonas kontrolieriem sacensību laikā ir jāseko, lai sacensību dalībnieki ievērotu šo sacensību noteikumus.
Kontrolieri nedrīkst palīdzēt sportistam ar padomu ekipējumu, kā arī citādi, piemēram, sakārtojot ekipējumu, nesot ekipējumu, pārsienot pavadas un mušas, utt. Kontrolieris nevienā brīdī sacensību laikā nedrīkst makšķerēt, kā arī atrasties ūdenī. Tam ir jāatrodas tikai tajā krasta līnijā, uz kuras atrodas zonas atzīmes (izņemot ezera posmā, kur notiek makšķerēšana no laivām).
Par sacensību noteikumu pārkāpumiem zonu kontrolierim ir nekavējoties jāziņo sektora tiesnesim.
Sektora tiesnesis ir tiesīgs, pēc konsultācijās ar galveno tiesnesi, atļaut dalībniekam turpināt sacensības, anulēt konkrētas sesijas rezultātus vai arī sportistu diskvalificēt.
Sektora un galvenais tiesnesis ir tiesīgi nomainīt kontrolieri, ja tā darbībā ir konstatēti pārkāpumi, kas var ietekmēt sacensību rezultātus.
Kontrolieriem jābūt pašiem nodrošinātiem ar gumijas zābakiem un ar ūdens izturīgu apģērbu.

Sacensību noteikumi

Sektori un sesijas

Katrā posmā sacensības norisinās sektoros, kuros ir izvietotas sacensību zonas. Sektoru skaits tiek izvēlēts atbilstoši ūdenstilpnes apstākļiem.

Sacensību laikā var tikt izveidotas vairākas sesijas, nodrošinot visiem sacensību dalībniekiem iespējami līdzvērtīgus makšķerēšanas apstākļus. Konkrētu sesiju skaitu katram sacensību posmam nosaka organizatori.

Makšķerējot ezerā no laivām, dalībnieki var brīvi izvēlēties, kurā ezera daļā tie makšķerē. Laiva no laivas ezerā nedrīkst atrasties tuvāk par 50m, to kontrolē laivās esošie kontrolieri.

Zonu un izlozes numuri

Makšķerējot upē, katrs sacensību dalībnieks makšķerē individuāli izlozētā zonā, atkarībā no tā izlozētā numura. Atļauts makšķerēt no krasta un brienot pa ūdenstilpni , vai arī no laivas, atkarībā no konkrētā sacensību posma.

Zonas garums var būt no 50m līdz 200m, atkarībā no situācijas konkrētajā ūdenstilpnē. Zonas ir attiecīgi marķētas.

Katrs makšķernieks drīkst makšķerēt tikai savā zonā. Ja dalībniekam pieķeras zivs un tā izvadīšanas laikā iepeld blakus zonā, dalībniekam ir jādara viss, lai šo zivi pēc iespējas ātri ievilktu atpakaļ savā zonā. Šādā gadījumā makšķerniekam pašam visu laiku ir jāatrodas savā zonā. Pieļautais laiks, lai to izdarītu ir 10 minūtes. Tikai savā zonā tīkliņā iesmelta zivs tiek ieskaitīta.

Dalībnieku zonu numuri pēc dalībnieka izlozes tiks publiskoti sacensību vietā sacensību dienā.

Zonu rotācija

Sacensību laikā, pēc organizatoru noteiktiem intervāliem (parasti 60-120 minūtes) notiek zonu rotācija starp sacensību dalībniekiem. Kopumā dalībnieks katrā sacensību posmā makšķerē vismaz četrās dažādās zonās. Tas nodrošina pēc iespējas līdzvērtīgus makšķerēšanas apstākļus visiem sacensību dalībniekiem.

Ieskaites zivis un punktu skaitīšana
Makšķerēšana notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
Ieskaites zivs minimālais garums ir 16 cm. Zivs garums, kas nav vesels cm, tiek noapaļots uz augšu, uz tuvāko veselo centimetru. Zivs garums mazāks par 16 cm netiek noapaļots uz augšu.
Ieskaitītas tiek tikai tās zivis, kurām āķis ir iedūries mutes rajonā.
Par katru zivi, kas tiek ieskaitīta, tiek piešķirti 100 punkti.
Par katru zivs cm tiek papildus piešķirti 20 punkti. Piemēram, 16 cm gara zivs saņem 100 punktus un papildus 320 punktus, tātad zivs kopējā punktu summa ir 420 punkti.

Zivju uzrādīšana
Katram dalībniekam ir jābūt savam zivs uztveramajam tīkliņam.
Dalībniekam sacensībās noķertā zivs ir jāuztver tīkliņā un jāatnes kontrolierim nomērīšanai. Dalībnieks nedrīkst aiztikt zivi ar rokām. Tikai kontrolieris var ar rokām ņemt zivi, to nomērīt, izkabināt āķi no zivs un to atlaist.
Zivs garums tiek reģistrēts dalībnieka zivs reģistrēšanas anketā, ieraksta pareizību dalībnieks apliecina ar savu parakstu.

Ekipējums
Sacensībās drīkst izmantot jebkuras klases vienrocīgo mušiņmakšķeri, ne garāku par 366cm (12 pēdas), aprīkotu ar jebkuru rūpnieciski ražotu auklu. Šaujamo galvu auklas nedrīkst tik izmantotas.

Dalībnieks drīkst sagatavot sacensībām vairākas mušiņmakšķeres, tomēr makšķerējot drīkst izmantot tikai vienu. Dalībnieks sacensību laikā drīkst mainīt makšķeri pēc vajadzības.
Laivā, saliktā veidā, drīkst atrasties tikai viena mušiņmakšķere.
Sacensību laikā uz makšķeres drīkst atrasties ne vairāk kā divas mušas, kuras brīvi karājoties nedrīkst būt tuvāk par 50 cm (mērot no viena āķa actiņas līdz otra āķa actiņai).
Ja uz mušas atrodas metāla, volframa vai cita materiāla galvas, to diametrs nedrīkst pārsniegt 4mm. Hanteļu tipa galvas izmantot nav atļauts.
Sacensībās drīkst izmantot tikai mākslīgās mušas, kas sietas uz rūpnieciski ražotiem bezatskabargu āķiem. Drīkst izmantot arī āķus, kuriem ir pieliekta vai arī citādā veidā noņemta atskabarga.
Ja zonas kontrolieris, izkabinot mušu no zivs, āķim konstatē atskabargu, par to ir jāinformē dalībnieks un sektora tiesnesis, un šī zivs netiek ieskaitīta. Atkārtotas atskabargu āķa lietošanas gadījumā dalībnieka rezultāts konkrētajā un visās iepriekšējās sesijās netiek ieskaitīts (protokolā reģistrē 0 zivis). Ja arī pēc turpmākajās sesijās sportistam tiek konstatētu atskabargu āķu lietošana, šis dalībnieks no sacensībām tiek diskvalificēts un rezultāts netiek ieskaitīts.
Ja mušiņauklas un līdera savienojumam tiek izmantota vienkārša cilpa, tās garums uz līdera nedrīkst pārsniegt 10 cm.
Līderi un pavadiņu savā starpā drīkst būt savienotām tikai ar mezgliem un/vai mikro riņķiem (diametrs ne vairāk kā 3mm). Pieļaujamais minimālais attālums starp jebkuriem mezgliem sistēmā līderis –pavadiņa - mušiņa ir 30cm.

Sistēmā drīkst izmantot tikai 3 mikro riņķus; pie katra nedrīkst būt vairāk kā trīs mezgli (tas tiek ieskaitīts kā viens mezgls).
Makšķerējot uz mušiņauklas, līdera un pavadiņas nedrīkst izvietot nekādus grimstošus vai peldošus palīglīdzekļus, piemēram, copes indikatorus.
Ezerā nedrīkst makšķerēt, kamēr notiek aktīva laivas pārvietošana, jeb, kad laiva tiek airēta. Jebkāda tipa laivas dzinējus, ieskaitot elektromotorus, kā arī peldošos enkurus izmantot nav atļauts.

Rezultātu vērtēšana

Dalībnieka katras sesijas rezultāti tiek vērtēti atsevišķi, - tiek noteikta tā iegūtā vieta sesijā, ņemot vērā noķerto zivju punktu summu. Ja dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko zivi. Ja arī šādā gadījumā rezultāts ir vienāds, priekšroka ir dalībniekam ar vairāk noķerto zivju skaitu.

Ezera posmā nebūs individuālā ieskaite, tikai komandu vērtējums - vienā laivā būs abi vienas komandas pārstāvji ar kontrolieri no citas komandas. Tas nozīmē, kas visas vienā laivā noķertās zivis tiek reģistrētas vienā anketā, un to punktu summa arī noteiks komandas kopējos iegūtos punktus.

Sacensību posmā dalībnieku iegūtās vietas noskaidro pēc sesijās iegūto vietu summas. Piemēram, I sesijā dalībnieks iegūst 3.vietu, II sesijā 5.vietu, III sesijā 4.vieta, kopā dalībniekam ir 12 punkti (vietu summa). Augstākā vieta ir dalībniekam, kuram pēc visām sesijām ir vismazākā iegūto vietu summa.

Komandu vietu vērtē pēc komandas abu dalībnieku ieņemto vietu summas katrā sesijā. Augstāko vietu ieņem komanda, kuras abu dalībnieku ieņemto vietu summa pēc visām sesijām ir vismazākā. Ja komandām ir vienāds punktu skaits, priekšrocības ir komandai, kuras labākais dalībnieks individuālajā vērtējumā ir ieņēmis augstāku vietu.

Uzvarētāju noteikšana

Latvijas mušiņmakšķerēšanas čempionātā kopvērtējumā tiek noteikti uzvarētāji gan komandu, gan individuālajā vērtējumā. Uzvarētājus nosaka summējot visus šo sacensību posmu rezultātus.

Punktu skaits, ko katrā posmā saņem sacensību dalībnieks, ir atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita. Uzvarētājs saņem maksimālo iespējamo punktu skaitu; piemēram, ja sacensībās piedalās 20 sportisti, tad pirmās vietas ieguvējs iegūst 20 punktus. Katras nākošās vietas ieguvēja punktu skaits tiek samazināts par vienu punktu; piemēram, ja sacensībās piedalās 20 sportisti, tad 2. vietas ieguvējs iegūst 19 punktus, trešās - 18, utt. Pēdējās vietas ieguvējs iegūst 1 punktu.

Ja dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko zivi. Ja arī šādā gadījumā rezultāts ir vienāds, priekšroka ir dalībniekam ar vairāk noķerto zivju skaitu.

Šāds princips tiek pielietots gan individuālajā, gan komandu vērtējumā. Piemēram, ja piedalās 7 komandas, posma uzvarētāju komanda iegūst 7 punktus, otrā vieta 6 punktus, utt.

Apbalvošana

Katrā sacensību posmā, komandas un sportistu, kas ir izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar piemiņas balvām un medaļām.

Komandas, kas izcīnījušas pirmās trīs vietas sacensību kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar kausiem, to dalībnieki ar čempionāta medaļām. Komanda, kura ieguvusi augstāko vietu starp Latvijas komandām, ir 2016.gada Latvijas mušiņmakšķerēšanas čempione komandu ieskaitē.

Sportisti, kas izcīnījuši pirmās trīs vietas kopvērtējumā, tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām un piemiņas balvām. Sportists, kura iegūtā vieta ir augstākā starp Latvijas sportistiem, iegūst 2016.gada Latvijas čempiona nosaukumu.

Noslēguma noteikumi

Sacensību noteikumi ir maksimāli pietuvināti starptautiskajiem mušiņmakšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Sacensības tiek organizētas pēc principa „ķer un atlaid”.
Uz sacensībām un sektoriem dalībnieki dodas, izmantojot personīgos transporta līdzekļus.
Par dalībnieku drošību (piemēram, atrodoties ūdenī) un iespējamām traumām sacensību laikā atbildīgs ir tikai pats sportists. Organizatori stingri iesaka vienmēr priekšroku dot savai drošībai, nevis sacensību rezultātam.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, kas ir noticis noteikumu pārkāpums, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz sacensību organizatoram rakstiski 60 min. laikā pēc sacensību beigām, iemaksājot EUR 30.00 drošības naudu.
Ja komanda neierodas uz sacensībām vai nepiedalās tajās, dalības maksa netiek atgriezta.
Ja sacensības tiek atceltas vai pārtrauktas nepārvaramās varas dēļ, dalības maksa var tikt atgriezta daļēji. Sacensības skaitās notikušas, ja nepārvaramu apstākļu dēl ir notikusi vismaz viena no sesijām.
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensību vietā, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par šī nolikuma ievērošanu.
Strīdu gadījumā, vadošie ir FIPS-Mouche noteikumi.

 

 

LMSF valde 29.03.2016.

top