jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada čempionāts karpu makšķerēšanā

Nolikums

Sacensību mērķis
- popularizēt makšķerēšanas sportu ;
- noskaidrot labākos sportistus karpu makšķerēšanā;
- noskaidrot Latvijas izlases komandas kandidātus līdzdalībai pasaules čempionātā.

Laiks, vieta un organizatori
Sacensības notiks trijos posmos ( sektoru skaits katrā ūdenskrātuvē ierobežots)
- 1.posms - lauku tūrisma un atpūtas parka „Makšķernieku paradīze” ūdenskrātuvē, Valle, Latvija, 19.05.-22.05.2016, izlozes sākums 19.05.2016 plkst. 07.00, sacensību ilgums – 72 stundas, limits - 12 dalībnieki.
- 2.posms - Gintauta Valutisa privātajā ezerā Tauragē, Lietuva, 16.06.-19.06.2016, izlozes sākums 14.06.2016 plkst. 20.00, sacensību ilgums – 100 stundas, limits - 10 komandas.
- 3.posms - Stasysa Melnikaviciusa privātā ūdenskrātuvē Pikaiči , Lietuva, 21.07.- 24.07.2016, izlozes sākums 20.07.16. plkst. 20.30, sacensību ilgums – 74 stundas, limits -16 komandas.

Sacensību organizētāji:
- Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (LMSF); - Biedrība “Carp Team Latvia”;
- Biedrība “Imperial Baits”.
Atbildīgais organizators:- Miervaldis Bērziņš ( e-pasts: burtukalps@inbox.lv, tālr.: +371-26333630 ).

Sacensību norise
- Sacensību sākuma laiks un kārtība tiek noteikta atsevišķi katrā ūdenskrātuvē;
- Makšķerēšanas veids: gruntsmakšķerēšana no krasta, izmantojot “mata” sistēmu.
- Apbalvošana pēdējā sacensību dienā pēc divām stundām no sacensību beigu signāla.

Sacensību dalībnieki
- Sacensībās kā individuāls dalībnieks startē sportistu pāris, kuru var papildināt iepriekš pieteikts 1 rezervists (turpmāk tekstā visi kopā - dalībnieks). Pielaisti tiek dalībnieki, kuri pārstāv klubus vai organizācijas, kuras ir LMSF biedri. Reģistrācija dalībai čempionātā notiek sūtot pieteikumu uz e-pastu: burtukalps@inbox.lv. Reģistrējoties nepieciešams norādīt komandas nosaukumu, klubu vai biedrību, kuru pārstāv, komandas pārstāvja ( kapteiņa ) vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi un maksājuma veidu.
- Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem no 16 gadu vecuma.
- Reģistrēti tiek tikai dalībnieki, kuri nomaksājuši dalības naudu. Tā kā dalībnieku skaits ir limitēts, reģistrācija notiek dalībnieku pieteikšanās secībā, pēc limita sasniegšanas tā tiek pārtraukta. - Gadījumā, ja komanda atsauc savu dalību sacensībās – dalības maksa netiek atgriezta; - Dalības maksa 1.posmā ir Eur 250.- , 2.posmā Eur 330.- , trešajā posmā Eur 430.- tā ietver arī LMSF biedru naudu ( Eur 30.00) par kārtējo gadu. Biedru nauda tiek maksāta vienu reizi gadā, attiecīgi, tiem, kas nomaksājuši dalības naudu par kādu posmu, nākamajā posmā dalības maksa tiek attiecīgi samazināta. Nomaksājot biedra naudu, katram LMSF biedram ir tiesības pieteikt divus dalībniekus (biedra nauda ir jāmaksā vienu reizi).

Vispārīgie noteikumi
Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā). Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā ir sācies negaiss, sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja ir negaiss – visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ir sācies sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukuma gadījumā makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību bāzes atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz tuvākajām atkritumu tvertnēm.

Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori
- sacensības notiks stacionāri izveidotos un iezīmētos sektoros;
- maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums – katrā ūdenskrātuvē tiek noteikts atsevišķi;
- makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī;
- vietās, kur ir iespējama makšķerēšanas koridoru krustošanās, var tikt uzstādītas ierobežojošas bojas.

Sacensību noteikumi
Izloze. Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem.
Zivju svars un sugas. Ieskaitītas tiek visu sugu karpas, kā arī amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis sākot no 1,5 kg.
Sacensību sākums
a) pēc izlozes - dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
b) katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto ne vairāk kā 20 m attālumā no sektoru apzīmējošās zīmes. Rezerves makšķerrīki drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērsti ūdens virzienā. Pārējos gadījumos - pēc saskaņošanas ar sacensību galveno tiesnesi;
c) līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt nevairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) vienai dalībniekam sektora robežu vai mešanas virziena atzīmēšanai;
d) katram dalībniekam atļauts izmantot ( vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, karpu makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 3,9m, katrai makšķerei drīkst būt viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (“mata”) palīdzību. Izmantot pītu auklu kā pamatauklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” ( “šoka līderi” ), bet pieļaujamais garums ir tikai līdz 10m;
e) vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir gruntsmakšķerēšana, makšķeru spices aizliegts ir iegremdēt. Pēc tiesnešu pieprasījuma ir makšķerkāti jāpaceļ, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu;
f) “Zig-Rig” sistēmu izmantošana ir aizliegta;
g) atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai;
h) šķīstošo PVA materiāla maisiņu un “stringer” (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
i) iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai).;
j) zivju iebarošanas laiki tiek saskaņoti uz vietas pirms izlozes. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, kurai saskaroties ar ūdens virsmu ir jāizjūk;
k) iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums;
l)dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
m) katram dalībniekam jābūt vismaz 8 ( astoņiem ) zivju uzglabāšanas maisiem un paklājam;
n) līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī, uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
p) visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās;
r) sportisti sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam; s) sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj – tad tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķeres nekavējoties jāizņem no ūdens; t) dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. Tikai tiesnesis drīkst ieiet savā pārziņā esošajos sektoros, norādījumus dalībniekiem viņš var dot tikai mutiski. - Zivju svēršana. a) svēršana notiek katru dienu laikā no 06:00 līdz 21:00. Ja dalībniekam zivju uzglabāšanas maisi ir pilni, jāizsauc tiesneši un jāveic ārpuskārtas svēršana. Veicot ārpuskārtas svēršanu, citos sektoros noķertās zivis netiek svērtas. b) svēršana ir veicama ar testētiem svariem; c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina, pirms zivs svēršanas tukšas un samitrinātas somas svars ir jāatzīmē svaros ( “jānullē”);
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā viens no dalībnieka sportistiem. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) loma svēršanā jāpiedalās arī vienam sportistam no blakus sektora. Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Svēršanā piedalās dalībnieka pārstāvis, kā arī pieaicinātais ( tuvākā sektora ) pārstāvis un tiesnesis. Visi augstāk minētie apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu.
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai ( brīdinājums );
g) zivs netiek vērtēta arī gadījumā, ja tā netīšām ir noķerta nevis mutē, bet aizcirsta.

Vispārēji aizliegumi un ierobežojumi.
Aizliegts:
a) makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
b) ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
c) izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
d) mērķtiecīga zivju aizciršana;
e) ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
f) pamest sacensības bez tiesneša atļaujas;
g) lietot spirtotus dzērienus un alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
h) saņemt un nodot zivis;
i) noņemt mietiņu ar sektora numuru vai to patvaļīgi pārvietot;
j) izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
Par šajā daļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts netiek ieskaitīts.

Sankcijas par sacensību nolikuma pārkāpumiem. Par punktu 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8h, 8i, 8j, 8k neievērošanu tiek piemērots brīdinājums – dzeltenā karte. Atkārtota minēto punktu neievērošana – dalībnieki diskvalifikācija / sarkanā karte. Par punkta 8g pārkāpumu – dalībnieka diskvalifikācija. Par tiesnešu norādījumu neizpildi – dzeltenā karte, par atkārtotu norādījumu neizpildi dalībnieka diskvalifikācija / sarkanā karte. Galīgo lēmumu pieņem žūrija. Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un reģistrē LMSF. Brīdinājumi ir spēkā 1 ( vienu ) gadu. Galīgo lēmumu par sodu piemērošanu pieņem žūrija. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaisti sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.

Žūrija
Žūrija tiek ievēlēta 3 – 5 cilvēku sastāvā pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai. Dalībniekus, kuri izvirza savus pārstāvjus žūrijā, nosaka ar izlozes palīdzību. Žūrija nav tiesīga mainīt sacensību nolikumu. Tā izskata tikai rakstiski iesniegtos priekšlikumus un pretenzijas. Galīgo lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Žūrija apstiprina sacensību noslēguma protokolu. Pretenzijas rakstiskā veidā dalībnieku pārstāvji iesniedz galvenajam tiesnesim kopā ar drošības naudu Eur 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja pretenzija tiek apmierināta, ja nē, – nauda paliek LMSF rīcībā. Pēdējais pretenziju iesniegšanas termiņš – 30 minūtes pēc sacensību beigu signāla.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Čempionātā sacensības notiek individuālā vērtējumā.
Dalībnieku iegūtās vietas katrā posmā tiek noteiktas pēc noķertā kopējā loma svara. Augstāku vietu izcīna dalībnieks, kurš noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, prioritāti iegūst dalībnieks ar lielāku noķerto zivju vidējo svaru.
Katra posma 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizātoru medaļām un balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatoru dāvātu speciālbalvu.

Par Latvijas čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti dalībnieki, kuri triju posmu sacensībās ieguvuši mazāko punktu summu. Pie tam par uzvaru posmā uzvarētājs saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus un, attiecīgi, punktus par tālākām vietām. Ja dalībnieks kādā posmā nepiedalās, tas saņem punktus, kas atbilst pēdējai vietai posmā plus 1 punkts.

Latvijas čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti ar čempionāta medaļām, kausiem un organizatoru balvām.

 

Apstiprināts LMSF valdes sēdē 10.12.2015.

top