jaunumi   contact

LR 2016. gada čempionāts spiningošanā no laivas

Nolikums

Sacensību mērķis.

Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. 2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no laivas.

Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2016. gadā trīs posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir vismaz sešas stundas. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi.

1.posms – 14.- 15.05.2016. Burtnieka ezers, atbildīgais organizators Biedrība „Sporta makšķerēšanai”
2. posms – 18.06.- 19.06.2016. Alūksnes ezers, atbildīgais organizators „E-boat.lv”
3. posms – 30.- 31.07.2016. Daugava, Koknese, atbildīgais organizators SIA „Salmo”

1.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11.00; 11.30 - 12.00 - tiesnešu izloze; 12.00 tiesnešu sapulce; 1.kārta 13.00 - 19.00; 20.00 kārtas rezultātu paziņošana.

2.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 05.30; 2.kārta 6.00 - 12.00; 13.00 - posma rezultātu paziņošana, 13.30- apbalvošana.

Čempionāta organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts, mob. tel. 29517507

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā, un atsevišķas ekipāžas. Čempionātā piedalīties drīkst tikai komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošiem biedriem.

Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim.Ekipāža ir atbildīga par tiesneša apmācību! Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem (laivas garums ne mazāks par 3,60m) jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim.

Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā. Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus. Kuģošana notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē un laivas vadītājam jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt aprīkojumam atbilstoši kuģošanas noteikumiem, mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa.

Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākos posmos, jāpiesaka pirms pirmā posma (visu trīs posmu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.

Dalības maksa komandai par līdzdalību visos posmos ir 210 EUR, atsevišķām ekipāžām – 120 EUR. Komandām, piesakoties, jāiemaksā dalības maks vismaz 90 EUR apjomā, tajā skaitā 30 EUR ir vienreizēja ikgadējā biedra nauda LMSF, 60 EUR ir dalības maksa par komandas startu vienā posmā. Atsevišķām ekipāžām dalības nauda ir 30 EUR par vienu posmu un papildus 30 EUR kā vienreizēja ikgadējā pieteicēja biedra nauda LMSF. Biedra nauda par komandas vai ekipāžas startu čempionātā jāmaksā tikai vienu reizi gadā.

Maksājumus var veikt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Komandām, kuras pārstāv juridiskas personas, kuras vēl nav LMSF biedri, pieteikumam, jāpievieno iesniegums par uzņemšanu LMSF sastāvā. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 01.05.2016. pa telefonu: 29217376, vai e-pasta adresi harijs.raciborskis@gmail.com , saskaņojot dalības maksas apmaksu. Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām ekipāžu sastāvā un informācija par atbildīgo komandas kapteini un tā kontakti jānosūta LMSF pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsevišķos posmos, jāpiesakās un dalības nauda jāiemaksā ne vēlāk kā 7 dienas pirms posma sākuma.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas divdesmit lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Pēc reģistrācijas zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas.

Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Katras komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas un tās tiesnešu kvalifikāciju un tiesnešu piedalīšanos tiesnešu sapulcēs.

Sacensību ilgums katrā kārtā – vismaz 6 stundas. Sākuma laiku un ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums. Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.

Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš pārkāpis sacensību noteikumus, pēc laivas tiesneša vai cita dalībnieka ierosinājuma organizātoru komisija 3 LMSF valdes locekļu sastāvā var sodīt ar brīdinājumu (dzelteno kartīti), kura ir spēkā divus gadus vai diskvalifikāciju atbilstoši oficiālajiem FIPSed noteikumiem. Pēc otras dzeltenās kartītes ekipāža automātiski attiecīgajās sacensībās tiek diskvalificēta un tās rezultāti anulēti.

Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Uzvarētāju noteikšana.

Katrā posmā un trīs posmu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs posmu kopvērtējumā. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo punktu summu.

Apbalvošana.

Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar ceļojošiem kausiem un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām. Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas, kuras katrā posmā, kā arī kopvērtējumā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām. Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlases komandai.

PIEZĪME. Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

 

 

LMSF valde 29.03.2016.

top