jaunumi   contact

LR 2017.gada čempionāts spiningošanā no laivas

Nolikums

Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. 2017. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā no laivām.

Latvijas Izlases kandidātu noteikšana dalībai pasaules čempionātam.

Sacensību organizācija
Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām organizē Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Par sacensību organizāciju atbildīgā persona ir Harijs Raciborskis, LMSF valdes loceklis, e-pasts: harijs.raciborskis@gmail.com, tālr.: +371 29217376
Sacensību organizators piesaista galveno tiesnesi, un sacensību dienā pirms sacensībām ar to iepazīstina dalībniekus.

Laiks un vieta, sacensību grafiks
Sacensības notiek 2017. gadā trīs posmos.

  1. posms – 20.05.- 21.05.2017. Burtnieka ezers, atbildīgais organizators „NESTE Latvija”
  2. posms – 17.06.- 18.06.2017. Alūksnes ezers, atbildīgais organizators „E-boat.lv”
  3. posms – 29.07.- 30.07.2017. Daugava, Koknese, atbildīgais organizators SIA „Salmo”

Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtas. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir vismaz sešas stundas. Organizatori var mainīt sacensību starta un finiša laikus, ja rodas sacensībām nelabvēlīgi laika apstākļi.

Sacensību formāts

1.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11:00; 11:45 - sacensību atklāšana; 12:00- tiesnešu izloze un dalībnieku sapulce (obligāta komandu kapteiņu un tiesnešu ierašanās); 12:45- pirmās laivu grupas starts; 12:50 - otrās laivu grupas starts. 1.kārtas ilgums 13:00 - 19:00. Līdz 19:30 - finišs un protokolu nodošana galvenajam tiesnesim; 20.00 kārtas rezultātu paziņošana.
2.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 05:30; 05:45 - otrās laivu grupas starts; 05:50 - pirmās laivu grupas starts. 2.kārtas ilgums 6:00 - 12:00. Līdz 12:30 - finišs un protokolu nodošana galvenajam tiesnesim, 13:00 - posma rezultātu paziņošana, 13:30 - sacensību noslēgums un apbalvošana.

Ekipāžas grupās tiek dalītas atbilstoši pieteikumā norādītajai secībai. Atsevišķu ekipāžu starts abas dienas pielīdzināms tikai vienai no laivu grupām. Starta signālu dod galvenais tiesnesis.

Pieteikšanās kārtība un sacensību dalības maksa
Pieteikšanās veicama ne vēlāk kā 10 dienas pirms pirmā posma sākuma, dalībniekiem, kas piedalās tikai atsevišķos posmos, ne vēlāk kā 10 dienas pirms posma sākuma. Piesakoties dalībniekiem jāaizpilda pieteikums (pielikums Nr. 1) un kopā ar dalības maksājuma apliecinājumu jānosūta uz e-pasta adresi harijs.raciborskis@gmail.com. Veicot pieteikšanos vēlāk, dalības maksa tiek palielināta par 50%. Par izmaiņām ekipāžu sastāvā jāinformē pa norādīto e-pastu ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Dalības maksa komandai par līdzdalību visos posmos ir 210 EUR, atsevišķām ekipāžām – 120 EUR. Komandām, piesakoties, jāiemaksā dalības maks vismaz 90 EUR apjomā, tajā skaitā 30 EUR ir vienreizēja ikgadējā biedra nauda LMSF, 60 EUR ir dalības maksa par komandas startu vienā posmā. Atsevišķām ekipāžām dalības nauda ir 30 EUR par vienu posmu un papildus 30 EUR kā vienreizēja ikgadējā pieteicēja biedra nauda LMSF. Biedra nauda par komandas vai ekipāžas startu čempionātā jāmaksā tikai vienu reizi gadā.

Maksājumi veicami bankas kontā ar norādi: “Komandas nosaukums” dalības maksa LČ spiningošanā no laivām. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Komandu vai ekipāžu, kuras pārstāv juridiskas personas, kuras vēl nav LMSF biedri, pieteikuma (pielikums Nr. 1) iesniegšana kalpo arī kā iesniegums par biedra uzņemšanu LMSF.

Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā un divi tiesneši, un atsevišķas ekipāžas ar 1 tiesnesi. Čempionātā piedalīties drīkst tikai komandas vai ekipāžas, kuras pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošiem biedriem. Ekipāžas ir atbildīgas par tiesneša apmācību! Tiesneši uz katru posmu izlozes kārtībā tie nodoti citas komandas, ekipāžas tiesāšanai. Dalībnieki startē savās laivās, un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim. Dalībniekiem, atbilstoši Makšķerēšanas noteikumu prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā (nepilna ekipāža). Pirms čempionāta starta organizātors atbilstoši iepriekšējās sezonas kopvērtējuma rezultātam piešķir laivām numurus. Ekipāžām kas nav piedalījušās iepriekšējā sezonā, vai mainījušas sastāvus, tiek piešķirti numuri pieteikumu iesniegšanas secībā. Izsniegtie numuri jāuzlīmē laivai no abām pusēm, lai tie būtu skaidri redzami. Kuģošana notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē, un laivas vadītājam jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt aprīkojumam atbilstoši kuģošanas noteikumiem, mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs saudzīgai atbrīvošanai no āķa. Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai, kura piedalās vairākos posmos, jāpiesaka pirms pirmā posma. Pieteikumā norādītā ekipāža visu trīs posmu laikā drīkst izmantot tikai vienu personu/rezervistu, kura var aizstāt kādu no pieteikumā noradītajiem dalībniekiem. Ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies. Komandu skaits nav ierobežots. Sacensības skaitās par notikušām un tiek vērtētas čempionāta kopvērtējumā, ja posmā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

Dalībnieku pienākums ir ierasties uz sacensību atklāšanu un noslēgumu ar apbalvošanu.

Nav atļauti treniņi sacensību norises akvatorijā čempionāta norises dienās. Nolikuma punkta pārkāpuma gadījumā tiek piemērota diskvalifikācija un iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. Ekipāžām aizliegts startēt, pirms ekipāžas/komandas tiesnesis nav ieņēmis vietu izlozes rezultātā noteiktās sāncenšu komandas/ekipāžas laivā.

Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Velcēšana, zivju piebarošana, dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu, vai to daļu izmantošana ir aizliegta.

 Kamēr māneklis atrodas ūdenī spiningam jāatrodas dalībnieka rokās. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Vietās kur ir ierobežota kustība (līči, pietekas) un atļauto distanci nav iespējams ieverot, apbraukšanai obligāta gaitas ātruma samazināšana.

Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Pārvietoties ar gaitas (iekšdedzes) dzinēju atļauts tikai ar uzvilktām glābšanas vestēm. Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas divdesmit lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Mērītas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas un reģistrētas tikai tās, kuras atbilst Makšķerēšanas noteikumiem. Asarim tiek noteikts minimālais izmērs 20 cm. Pēc reģistrācijas zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas. Gadījumā ja ekipāža un tiesnesis nespēj vienoties par zivs izmēru, zivs dzīvā veidā nogādājama pārmērīšanai galvenajam tiesnesim. Tiesnešiem mobilo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta.

Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu. Katras komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas un tās tiesnešu kvalifikāciju un tiesnešu piedalīšanos tiesnešu sapulcēs. Sacensību ilgums katrā kārtā – vismaz 6 stundas. Sākuma laiku un ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

Soda sankcijas
Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.

Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš pārkāpis sacensību noteikumus, pēc laivas tiesneša vai cita dalībnieka ierosinājuma organizātoru komisija 3 LMSF valdes locekļu sastāvā var sodīt ar brīdinājumu (dzelteno kartīti), kura ir spēkā divus gadus vai diskvalifikāciju atbilstoši oficiālajiem FIPSed noteikumiem. Pēc otras dzeltenās kartītes ekipāža automātiski attiecīgajās sacensībās tiek diskvalificēta un tās rezultāti anulēti. Protesti kopā ar drošības naudu 30 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Uzvarētāju noteikšana
Katrā posmā un trīs posmu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai trīs posmu kopvērtējumā. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summu. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo punktu summu.

Apbalvošana
Komandas, ekipāžas un to tiesneši, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar kausiem un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgiem kausiem un medaļām. Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas un to tiesneši, kuras katrā posmā, kā arī kopvērtējumā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām. Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlases komandai.

PIEZĪME
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par laivām, naktsmītni vai pārnakšņošanu uz vietas. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

Pielikumā: pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 1)
Apstiprināts xx.03.2017. LMSF valdes sēdē

top