Latvijas rekordzivis. Latvia record fish.

No 1999. gada Latvijas rekordzivis tiek reģistrētas Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācijā (LMSF) atbilstoši tālāk minētajiem noteikumiem:

1. Latvijas rekordi tiek reģistrēti visām Latvijas ūdenstilpnēs sastopamajām zivju sugām. Izziņas avots – M Plikšs, Ē. Aleksējevs Zivis. Gandrs, 1998.

2. Kā rekordus var pieteikt un reģistrēt zivis, kuras izmakšķerētas Latvijas ūdenstilpnēs, ievērojot Latvijas Republikas Makšķerēšanas noteikumus.

3. Rekorda pieteikums var būt brīvā iesnieguma formā, tam jāsatur šādas ziņas – makšķernieka vārds, uzvārds, adrese (tālrunis), zivs nosaukums, svars, pilns garums, makšķerēšanas vieta un laiks, rīku, inventāra un ēsmas apraksts divu liecinieku parakstītā apliecinājumā. Pieteikumam jāpievieno zivs fotoattēls un 10 zvīņas.

4. Rekorda reģistrācijas pamats ir izmakšķerētās zivs svars. Par rekordu var tikt atzīta zivs, kuras svars atšķiras no iepriekšējā rekorda vai nu par 2 gramiem (zivīm ar svaru zem 1 kg), vai par 10 gramiem (pārējām zivīm). Zivju svaram pieteikumos jābūt fiksētam ar 2 g vai attiecīgi 10 g precizitāti. Zivs svars jānosaka kādā organizācijā, svēršanas rezultātiem jābūt apliecinātam ar šīs organizācijas zīmogu un amatpersonas parakstu, apliecinājumā jābūt organizācijas nosaukumam un adresei.

5. Rekorda pieteikums tiks izskatīts, ja tas ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc zivs noķeršanas būs nosūtīts Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācijai Rīgā, Vārves ielā 8, LV – 1067, tālr. 29517507, e-pasta adrese: jst[ETA]fishing.lv

6. Kā apliecinājumu atzītam un reģistrētam rekordam LMSF rekorda īpašniekam viena mēneša laikā pēc reģistrācijas nosūta LMSF izdotu diplomu. Rekorda rezultāts tiek publicēts presē.

7. Par Latvijas pirmrekordiem tiek atzītas rekordzivis pēc stāvokļa uz 01.02.1999.

 

LMSF prezidija 14.08.2002. sēdes lēmums. (izraksts zemāk)

Iepriekšminēto noteikumu punktu 1. izmainīt un lasīt sekojošā redakcijā:

"Latvijas rekordi turpmāk tiek reģistrēti visām Latvijas ūdenstilpēs sastopamajām zivju sugām, kuru svars ir lielāks par 1.00 kG.
Par rekordu var tikt atzīta zivs, kuras svars atšķiras no iepriekšējā rekorda vismaz par 10 gramiem. Zivju svaram pieteikumos jābūt fiksētam ar 10 g precizitāti."


Stāvoklis uz 01.01.2020.


Zivs Latīniskais nosaukums Svars (kg) Gads Udenstilpe Makšķernieks
Sams Silurus glanis 84.700 2010. Daugava M. Velde
Līdaka Esox lucius 19.56 1989. Ungurs V. Petjukevičs
Karpa Cyprinus carpio 19.70 1994. Lubāns A. Deksnis
Zandarts Stizostedion lucioperca 11.800 2011. Daugava K. Kravčenko
Salate (meža vimba) Aspius aspius 8.12 2006. Daugava G. Kolosovs
Varavīksnes forele Oncorhynchus mykiss 6.66 1993. Salaca J. Greilihs
Taimiņš Salmo trutta 6.16 2020. Venta K. Poišs
Ālants Leuciscus idus 5.50 1989. Lubāns V. Korotkovs
Plaudis Abramis brama 5.610 2005. Pāles ūdenskr. U. Nuķis
Sapals Leuciscus cephalus 3.70 1987. Salaca V. Furs
Zutis Anguilla anguilla 3.50 2004. Venta L.Lauris
Strauta forele Salmo trutta fario 3.875 2000. Pededze J. Ziediņš
Līnis Tinca tinca 3.33 2016. Lielupe E. Gredzens
Vēdzele Lota lota 5.500 2008. Bārta V. Žimants
Sudrabkarūsa Carassius auratus 2.99 2020. Vitrūkšņa ezers G. Kupris
Asaris Perca fluviatilis 2.15 2003. Cepša ez. Valm.raj. K.Cekuls
Karūsa Carassius carassius 3.15 2006. Kaņiera ez. J.Ņikuļins
Vimba Vimba vimba 1.45 1989. Venta E. Lāceklis
Rauda Rutilus rutilus 1.31 2004. Usmas ez. A.Valeiņa
Alata Thymallus thymallus 1.02 1987. Gauja J. Bogdanovičs
Tulcis(baltais sapals) Leuciscus leuciscus 0.345 2001. Rūja A.Eglītis
Ķīsis Gymnocephalus cernua 0.146 1998. Boževas ez. G. Gruziņš
Lasis Salmo salar 16.00 2005. Venta I.Harjuzovs
Menca Gadus morhua callarias 5.990 2005. Baltijas jūra E. Dižgalvis
Akmeņplekste, āte Psetta maxima 2.380 2010. Baltijas jūra E. Dižgalvis
Plekste Platichthys flesus 1.690 2006. Baltijas jūra E. Dižgalvis
Palede Alosa fallax 1.150 2007. Baltijas jūra E. Dižgalvis
Raibais platpieris Aristichtys nobilis 15.150 2013. Daugava I.Skurjats